Otwocka 14 - Warszawa | info@malawarszawa.pl | 733 404 040

Regulamin I Wyborów Sportowej Miss Pragi-Północ
pod honorowym patronatem
Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem I Wyborów Sportowej Miss Pragi-Północ pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (dalej: „Wybory”, „Impreza”) jest Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa, z siedzibą w Warszawie, przy ul Ks. I Kłopotowskiego 15 („Organizator”).
2. Wykonawcą zamówienia Urzędu Dzielnicy Praga-Północ na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą „I Wybory Sportowej Miss Pragi-Północ” jest Mała Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-759) przy ul. Otwockiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665615, posiadająca numer NIP: 1132931842 i REGON: 366644805 („Mała Warszawa”). Mała Warszawa będzie realizowała w imieniu Urzędu Dzielnicy Praga-Północ prawa i obowiązki Organizatora Wyborów.
3. Miejscem przeprowadzenia Wyborów jest obiekt Mała Warszawa Art&Business, położony w Warszawie w Dzielnicy Praga-Północ, przy ul. Otwockiej 14 („Obiekt”).
4. Wybory odbędą się w dniu 16 grudnia 2017 r. w godzinach 19.00 – 22.00.
5. Kandydować w Wyborach mogą wziąć wyłącznie osoby, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Osoby zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w Wyborach, zwane są dalej łącznie „Kandydatkami”, a każda z osobna „Kandydatką”. Wszystkie osoby przebywające w Obiekcie podczas Imprezy, w tym Kandydatki, publiczność, osoby obsługujące stoiska, prowadzące aktywności i atrakcje podczas Imprezy zwane są dalej łącznie ”Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem” Imprezy.
6. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora w związku z przeprowadzeniem Wyborów, a także prawa i obowiązki Kandydatek i Uczestników w związku z udziałem w Wyborów. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.malawarszawa.pl.
7. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Obiektu podczas trwania Imprezy, zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Obiektu, Regulaminu Porządkowego i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz   dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji Obiektu, a także zaleceń Organizatora.
8. Przebieg Wyborów będzie rejestrowany przez Organizatora w formie relacji foto i video. W związku z tym, każdy Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na zdjęciach lub filmach z Imprezy może zostać utrwalony jego wizerunek oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalanie i rozpowszechnianie tak powstałego wizerunku swojego, a także osób pozostających pod jego opieką, w ramach stron internetowych, w prasie, telewizji, na ulotkach, plakatach i innych materiałach drukowanych oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów i kanałów dystrybucji, jak również upoważnia do przetwarzania, zwielokrotniania i modyfikowania zdjęć oraz filmów oraz rozpowszechniania takich zdjęć i filmów przez Organizatora i inne osoby przez niego upoważnione, w tym przez Zamawiającego – Urząd Dzielnicy Praga-Północ, w celach komunikacyjnych, promocyjnych, marketingowych i innych.
9. Kandydatki, najpóźniej w dniu Wyborów, zobowiązane są do podpisania dokumentu „Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku”, które zostanie przesłanie Kandydatkom przez Organizatora lub przekazane przed rozpoczęciem Wyborów.

WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA

10. Wybory mają charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się Kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
11. Wybory stanowić będą konkurs, w którym zwycięży kandydatka posiadająca cechy lub umiejętności najlepiej odpowiadające charakterowi Wyborów.
12. Zgłoszenia kandydatek do Wyborów Organizator przyjmuje do dnia 12 grudnia 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać wysyłając na adres info@malawarszawa.pl e-mail zgłoszeniowy, zawierający:
a. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania (rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia z rejonu dzielnicy Praga Północ), a także dane kontaktowe: adres e-mail oraz telefon,
b. 3 fotografie Kandydatki, tj. fotografię twarzy, fotografię prezentującą sylwetkę w stroju sportowym oraz fotografię prezentującą sylwetkę w stroju kąpielowym;
c. krótką notatkę o sobie, swoich zainteresowaniach, osiągnięciach lub aspiracjach sportowych lub związanych ze zdrowym trybem życia,
d. klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji kandydatek w ramach I Wyborów Sportowej Miss Pragi-Północ pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)”.
13. Kandydatki, wysyłając zgłoszenie oświadczają, że zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zobowiązane są do jego przestrzegania.
14. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 12 kandydatek, Organizatorzy przeprowadzą wstępne eliminacje na podstawie przesłanych zgłoszeń.
15. Kandydatki zakwalifikowane do Wyborów zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej do dnia 14 grudnia 2017 r.
16. Prawo startu w Wyborach mają wyłącznie kobiety, spełniające łącznie poniższe warunki:
a. najpóźniej do dnia 16 grudnia 2017 roku ukończą 18 lat,
b. mieszkają na terenie Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie,
c. uprawiają sport i prowadzą zdrowy tryb życia,
d. zarejestrują swój udział w Wyborach poprzez wysłanie zgłoszenia w terminie do 12 grudnia 2017 r.
17. W dniu wyborów kandydatki powinny posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości.
18. Kandydatki otrzymają pakiety startowe zawierające: numer startowy, agrafki napój izotoniczny oraz baton (dalej: „Pakiety”). Podstawą odbioru Pakietu jest okazanie dowodu tożsamości przez zgłoszoną wcześniej i zakwalifikowaną przez Organizatora kandydatkę oraz podpisanie stosownego Oświadczenia dotyczącego udziału w Wyborach. Organizator zapewnia również poczęstunek dla Kandydatek w przerwach Wyborów.
19. Organizator udostępni Uczestnikom szatnię do przechowania odzieży. W szatni nie mogą być pozostawiane rzeczy wartościowe, tj. portfel, biżuteria, telefony komórkowe, czy dokumenty.

PRZEBIEG WYBORÓW

20. Wyboru zostaną przeprowadzone w formie kilkukrotnej prezentacji Kandydatek na przeznaczonej do tego scenie, zgodnie z następującą kolejnością:
a. I wyjście – prezentacja wszystkich Kandydatek w strojach fitness (leginsy, top i sportowe obuwie),
b. II wyjście – przedstawienie poszczególnych Kandydatek i indywidualna prezentacja,
c. III wyjście – prezentacja wszystkich Kandydatek w strojach kąpielowych,
d. IV wyjście – prezentacja Kandydatek w strojach/sukienkach koktajlowych/wieczorowych/dyskotekowych dowolnie wybranych przez Kandydatki oraz ogłoszenie wyników Wyborów i koronacja.
21. Każda uczestniczka konkursu prezentuje się we własnych strojach i obuwiu. Organizator zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których kandydatki będą mogły przygotować się do występu na scenie.
22. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji sposobu przeprowadzenia Wyborów, spowodowane mniejszą lub większą niż planowana liczbą Kandydatek lub przyczynami organizacyjnymi.

JURY

23. Wyboru Sportowej Miss Pragi-Północ oraz klasyfikacji pozostałych Kandydatek dokonuje jury.
24. Skład Jury ustala Organizator. W skład jury wchodzi do trzech przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Praga Północ, sprawującego honorowy patronat nad Wyborami.
25. W sprawach spornych decyduje głos Przewodniczącego Jury.
26. Udział w pracach Jury jest honorowy.

KLASYFIKACJA

27. W Wyborach wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:
a) Sportowa Miss Pragi Północ,
b) Sportowa Pierwsza Vice-Miss Pragi Północ,
c) Sportowa Druga Vice-Miss Pragi Północ,
d) Sportowa Miss Publiczności,
e) Sportowa Miss Foto.
28. Organizator oprócz miejsc koronowanych przewiduje także wyróżnienia dla finalistek Wyborów.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów i wyróżnień.

NAGRODY

30. Wszystkie Sportowe Miss Kandydatki otrzymują korony i szarfy tytułowe.
31. Nagrodą główną dla Sportowej Miss Pragi Północ jest nagroda pieniężna w wysokości 3.000 złotych.
32. Pozostałe nagrody są następujące:
a) Sportowa Pierwsza Vice-Miss Pragi Północ – nagroda pieniężna w wysokości 1.200 złotych,
b) Sportowa Druga Vice-Miss Pragi Północ – nagroda pieniężna w wysokości 700 złotych,
c) Sportowa Miss Publiczności – nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych,
d) Sportowa Miss Foto – nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.
33. Kandydatki, otrzymujące nagrody pieniężne, zobowiązane są do wypełnienia i podpisania odpowiedniego oświadczenia umożliwiającego Organizatorowi jako płatnikowi, pobranie i wpłacenie na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w konkursie.
34. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe wszystkim finalistkom Wyborów. Organizator zastrzega możliwość przyznania nagród nieobjętych zasadami Regulaminu. Nagrody te zostaną przekazane laureatkom Wyborów na zasadach uzgodnionych przez Organizatora z fundatorami nagród.

OBOWIĄZKI KANDYDATEK

35. Podczas trwania Wyborów wszystkie Kandydatki powinny mieć numery startowe przymocowane do przedniej części stroju.
36. Kandydatki są zobowiązane do uczestniczenia w próbie przed Wyborami, jeżeli Organizator przewiduje takie spotkanie oraz do odpowiednio wcześniejszego przybycia w dniu Wyborów, o czym wszystkie Kandydatki zostaną uprzednio poinformowane. Informacja o spotkaniach zostanie przekazana kandydatkom drogą telefoniczną lub mailową. Brak uczestnictwa uprawnia Organizatora do wyeliminowania danej Kandydatki z udziału w Wyborach.
37. Każda z Kandydatek wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych podczas Wyborów zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach i czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z Jej wizerunkiem. Każda z Kandydatek podpisze w tym zakresie odpowiednie oświadczenie i przekaże Organizatorowi najpóźniej w dniu Wyborów.
38. Kandydatka może zostać zdyskwalifikowana od udziału w Wyborach decyzją Organizatora, jeśli uzna on jej zachowanie za niewłaściwe albo zagrażające zdrowiu lub dobremu samopoczuciu innych Kandydatek lub Uczestników Imprezy.

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

39. Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa w czasie trwania Wyborów wyznaczy ochronę oraz swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru Obiektu.
40. Każda Kandydatka i Uczestnik Wyborów jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających w Obiekcie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Obiektu, Regulaminu Porządkowego, jak również stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.
41. Przebywanie na scenie bez zgody Organizatora i niezgodnie ze scenariuszem Imprezy jest niedozwolone.
42. Uczestnik w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób i mienia podczas Imprezy, powinien natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora.
43. Organizator może także odmówić udziału w Wyborach oraz usunąć z Imprezy osoby, których zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dobrego samopoczucia innych Uczestników.
44. Wybory mogą zostać w każdej chwili odwołane lub przerwane, jeżeli ich rozpoczęcie lub kontynuowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu Uczestników.
45. Organizator informuje, iż posiada polisę OC działalności gospodarczej obejmującą działalność kulturalno-artystyczną oraz organizację imprez okolicznościowych.
46. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników Imprezy.
47. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób oferujących swoje usługi lub towary w ramach stoisk towarzyszących Wyborom, a korzystanie z wszelkich atrakcji dodatkowych dostępnych na terenie Obiektu w trakcie trwania Imprezy odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. Wszystkie sprawy sporne wynikłe z interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
49. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez Organizatora.
Warszawa, dnia 1.12.2017 r.

Close Menu