Otwocka 14 - Warszawa | info@malawarszawa.pl | 733 404 040

REGULAMIN OBIEKTU

 1. Zespół obiektów o nazwie „Mała Warszawa” położony jest w Warszawie przy ul. Otwockiej 14.
 2. Zarządcą obiektu jest Mała Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Otwockiej 14, kod pocztowy 03-759, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665615, posiadająca numer NIP: 1132931842 i REGON: 366644805 („Zarządca”, „Mała Warszawa”).
 3. Do wykonywania zadań związanych z organizacja imprez w imieniu Małej Warszawy uprawnieni są Dyrektor, wyznaczeni pracownicy obiektu oraz inne osoby, działające z upoważnienia spółki.
 4. Obiekt spełnia wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi i umożliwia uczestnikom bezpieczny udział w imprezach, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Obiekt przeznaczony jest do organizowania imprez kulturalno-artystycznych, rozrywkowych, przedstawień, targów, pokazów, wystaw, konferencji, kongresów, imprez firmowych, bankietów i innych wydarzeń o charakterze zamkniętym i otwartym.
 6. Organizowanie imprez masowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 909 z późn.zm.).
 7. W Małej Warszawie dla użytkowników przeznaczone są: sala koncertowa im. Urszuli Dudziak, sala teatralno-koncertowa im. Stanisława Tyma, sala konferencyjna im. Krystyny Czubówny, dwie sale cateringowe, sala szkoleniowa, sala wystawowa, sala zwana “piec” wraz z barem, restauracja Tłusta Gęś, trzy szatnie, toalety i udostępnione powierzchnie komunikacji między nimi. Mała Warszawa udostępnia również użytkownikom parking wewnętrzny, dziedziniec z letnim ogródkiem oraz recepcję.
 8. Regulamin określa zasady dla użytkowników odwiedzających obiekt i korzystających z wymienionych w pkt 7 przestrzeni.
 9. Ilość osób przebywających w obiekcie jest uzależniona od charakteru imprezy, ilości przeznaczonych na daną imprezę pomieszczeń, wielkości sceny, scenografii i przepisów przeciwpożarowych, jednakże winna być nie większa niż 1500 osób bez personelu.
 10. Przed wejściem na teren obiektu, użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu, zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz   dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń Zarządcy obiektu i organizatora danej imprezy.
 11. W Małej Warszawie organizowane są imprezy biletowane i otwarte oraz świadczone są usługi gastronomiczno-cateringowe. Uczestnictwo w imprezach oznacza akceptację regulaminu porządkowego imprez organizowanych w Małej Warszawie.
 12. Z usług oferowanych w Małej Warszawie mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 13. Dzieci i młodzież poniżej lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu oraz korzystać z usług świadczonych na terenie Małej Warszawy wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. palenia papierosów poza wyznaczoną strefą oraz zażywania środków odurzających,
  2. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz żywności zakupionych poza terenem obiektu,
  3. posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, niedozwolonych substancji psychoaktywnych, środków żrących, cuchnących, trucizn oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób,
  4. przebywania w miejscach, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez – scena, garderoby, zaplecze techniczne, biura, magazyny,
  5. sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora,
  6. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  7. niszczenia, brudzenia i usuwania z dotychczasowych miejsc tablic nakazujących i zakazujących,
  8. używania otwartego ognia.
 15. W przypadku stwierdzenia złamania lub próby łamania któregokolwiek z zakazów wymienionych w punkcie 14 powyżej, osoba dopuszczająca się czynu, może zostać wydalona lub nie wpuszczona na teren obiektu.
 16. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych osób lub mienia oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji.
 17. Przedmioty lub substancje prawem zakazane lub niebezpieczne mogą być przejęte celem przekazania uprawnionym organom.
 18. O zauważonym niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Małej Warszawy należy niezwłocznie informować obsługę.
 19. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy stanowiących własność Małej Warszawy przez użytkownika, użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody w jej pełnej wysokości.
 20. Obowiązuje zakaz wynoszenia z Małej Warszawy szkła i innych rzeczy będących własnością obiektu.
 21. Wszelkie przedmioty znalezione przez użytkownika na terenie Małej Warszawy należy przekazać obsłudze obiektu.
 22. Użytkownicy obiektu mogą korzystać z szatni, Mała Warszawa nie odpowiada jednak za pozostawione w szatni pieniądze, dokumenty oraz inne wartościowe przedmioty pozostawione w odzieży, torbach, akcesoriach. Zarządca ani też organizator imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty lub pieniądze, a także rzeczy i sprzęt pozostawiony w obiekcie.
 23. Mała Warszawa posiada stały monitoring obiektu, a nagrania z kamer mogą zostać użyte w sytuacjach spornych, a także mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do postanowień Nagranie te mogą także zostać przekazane właściwym organom na ich żądanie zgodnie z przepisami prawa. Zarządca oświadcza, iż monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 24. Uczestnicy imprez organizowanych w Małej Warszawie wyrażają zgodę, aby w ich trakcie były wykonywane zdjęcia, na których może zostać utrwalony ich wizerunek oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalanie i rozpowszechnianie tak powstałego wizerunku w ramach stron internetowych, w prasie, telewizji oraz innych materiałach promocyjnych Małej Warszawy oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów i kanałów dystrybucji, jak również upoważnia do użycia oraz rozpowszechniania takich zdjęć przez Małą Warszawę w celach komunikacyjnych, reportażowych, promocyjnych i marketingowych.
 25. Dokonywanie rejestracji obrazu i dźwięku w obiekcie przez użytkowników możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody Zarządcy.
 26. Udstępnienie obiektu innemu podmiotowi niż Zarządca na organizację imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych może nastąpić na podstawie stosownej umowy, po przedłożeniu pozytywnej decyzji Prezydenta m.st Warszawy na złożony przez organizatora wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz po zaakceptowanie Regulaminu obiektu. W każdym przypadku organizacji imprezy przez inny podmiot niż Zarządca, niezależnie od zdania poprzedniego, organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację imprezy.
 27. Użytkownik obiektu jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność na scenach, w salach, podestach, schodach wewnętrznych i zewnętrznych prowadzących na piętro, używając poręczy i uchwytów.
 28. Dyrektor Małej Warszawy i upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontrolowania przestrzegania Regulaminu, wydawania poleceń porządkowych i związanych z bezpieczeństwem osób i mienia, a w przypadku stwierdzenia uchybień – do odmowy korzystania z usług obiektu.
 29. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 30. Wszelkie prawa do nazwy i logo Mała Warszawa zastrzeżone są na rzecz spółki Mała Warszawa Sp. z o.o.
 31. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.malawarszawa.pl oraz na terenie obiektu.
 32. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

 

 

Zarząd Mała Warszawa Sp. z o.o.

 


 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Imprez organizowanych w Mała Warszawa Sp. z o.o.

 1. Otwocka 14

03-759 Warszawa

 

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Uczestnik Imprezy – osoba uprawniona do udziału w Imprezie, posiadająca ważny bilet lub zaproszenie, przebywająca na Terenie Imprezy.

Organizator Imprezy lub Organizator –Mała Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Otwockiej 14, kod pocztowy 03-759, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665615, posiadająca numer NIP: 1132931842 i REGON: 366644805. Do wykonywania zadań w imieniu Organizatora uprawnieni są pracownicy Małej Warszawy oraz inne osoby, działające z jego upoważnienia, odpowiadające za prawidłowy przebieg Imprezy.

 1. Bilet – dokument papierowy lub elektryczny uprawniający do uczestniczenia w Imprezie, w niektórych przypadkach może zostać wymieniony przez Organizatora na opaskę.
 2. Teren Imprezy – pomieszczenia na terenie obiektu Mała Warszawa, w których będzie odbywała się Impreza. W niniejszym Regulaminie przez Teren Imprezy rozumie się salę koncertową im. Urszuli Dudziak, salę teatralno – koncertową im. Stanisława Tyma, salę konferencyjną im. Krystyny Czubówny, dwie sale cateringowe, salę szkoleniową, salę wystawową, salę zwaną “piec” wraz z barem , restaurację Tłusta Gęś, trzy szatnie, toalety i udostępnione powierzchnie komunikacji między nimi, jak również parking wewnętrzny, dziedziniec z letnim ogródkiem oraz recepcję.
 3. Impreza – impreza artystyczno-rozrywkowa organizowana w obiekcie Mała Warszawa.

 

 1. WARUNKI OGÓLNE
 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Imprezach organizowanych w Małej Warszawie.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się uczestników i korzystania przez nich z Terenu Imprezy, a także urządzeń, znajdujących się na nim oraz uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
 4. Uczestnicy Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i stosować się do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu.
 5. Każdy Uczestnik Imprezy powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup biletu na Imprezę i wejście na Teren Imprezy oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu i Regulamin Obiektu.

 

 1. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
 2. Warunkiem wstępu na Imprezę jest posiadanie ważnego biletu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek okaziciela oraz okazanie ich na każde wezwanie Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.
 3. Wstęp na Teren Imprezy mają:
  1. osoby posiadające ważny bilet lub zaproszenie,
  2. w przypadkach wskazanych przez Organizatora – wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające ważny bilet lub zaproszenie, lub osoby młodsze pod opieką osoby pełnoletniej – przy czym zarówno opiekun jak i osoba pozostająca pod jego opieką muszą posiadać ważny bilet lub zaproszenie,
  3. przedstawiciele mediów posiadający zaproszenie lub potwierdzoną akredytację,
  4. przedstawiciele służb państwowych lub medycznych, posiadający ważne legitymacje służbowe oraz uprawnienie wynikające z dokumentu lub przepisu prawa zezwalające na wstęp na Teren Imprezy.
 4. Wstępu na Teren Imprezy nie mają (bez względu na spełnienie warunków wskazanych w punkcie 2):
  1. osoby będące pod widocznym wpływem alkoholu lub niedozwolonych substancji psychoaktywnych (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków dla nich zastępczych lub substancji psychoaktywnych),
  2. osoby zachowujące się agresywnie lub prowokacyjnie, których zachowanie może zagrażać porządkowi, bezpieczeństwu lub budzić sprzeciw innych uczestników imprezy,
  3. osoby odmawiające poddania się kontroli, o której mowa w § 4 ust. 2 a Regulaminu,
  4. osoby wpisane do rejestru osób objętych zakazem wejścia na imprezy masowe, prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji,
  5. osoby posiadające ubiór utrudniający rozpoznanie (np. kominiarki, chusty zakrywające twarz, itp.).
 5. Na terenie Małej Warszawy obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych zakupionych poza Terenem Imprezy,
  2. wnoszenia i posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, niedozwolonych substancji psychoaktywnych, środków żrących, cuchnących, trucizn oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób,
  3. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla Uczestników Imprezy – scena, garderoby, zaplecze techniczne, biura, kuchnie, magazyny, itp.
  4. poruszania się na rowerze, deskorolce, hulajnodze, łyżworolkach itp. na Terenie Imprezy,
  5. wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy,
  6. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
  7. rzucania jakimikolwiek przedmiotami, sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 6. Uczestnicy Imprezy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku, wynikające z niniejszego Regulaminu, Regulaminu Obiektu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogą zostać pozbawieni prawa uczestniczenia w Imprezie, bez prawa wstępu, zwrotu należności za bilet i odszkodowania.
 7. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla osób i dóbr powierzonych ochronie oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji. Przedmioty lub substancje prawem zakazane lub niebezpieczne mogą być przejęte celem przekazania uprawnionym organom.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu i Regulaminu Obiektu,
  2. zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i niezagrażający mieniu,
  3. zachowania kultury osobistej podczas trwania Imprezy,
  4. stosowania się do oznaczeń i tablic informacyjnych funkcjonujących na Terenie Imprezy,
  5. niezwłocznego stosowania się do poleceń Organizatora i służb czuwających nad bezpiecznym przebiegiem Imprezy.
 2. W sytuacjach spornych, nieuregulowanych Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator lub w przypadku imprezy masowej, kierownik ds. bezpieczeństwa.
 3. Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
 2. Organizator oświadcza, że:
  1. obiekt, w którym odbywa się impreza spełnia wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi,
  2. zatrudnia wyszkolone służby porządkowe czuwające nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczestnikówImprezy,
  3. oznakował w widoczny sposób pracowników służb porządkowych i osoby związane z organizacją Imprezy, upoważnione do podejmowania decyzji i działań w zakresie prawidłowego przebiegu Imprezy,
  4. wyznaczył drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.
 3. Organizator i powołane przez niego służby porządkowe mają prawo do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie i żądania potwierdzenia tożsamości, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do natychmiastowego opuszczenia Imprezy,
  2. kontrolowania, za zgodą posiadacza, zawartości torebek, plecaków, wierzchniej odzieży itp. w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wskazane w § 2 ust. 4 a i b Regulaminu,
  3. monitorowania i rejestracji przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, archiwizacji zarejestrowanych materiałów, które mogą być użyte jako dowód w sprawie,
  4. utrwalania przebiegu Imprezy dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy imprezy, przyszłych imprez, Organizatora i sponsorów,
  5. utrwalenia i rozpowszechniania niezindywidualizowanego wizerunku Uczestników Imprezy, to jest wizerunku stanowiącego jedynie szczegół szerszego ujęcia Imprezy, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych lub marketingowych,
  6. dokonania zmian w szczegółowym programie imprez organizowanych w obiekcie.
 4. Organizator informuje, że uczestnik Imprezy może przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących potencjalnie spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy mogą być używane światła stroboskopowe lub laserowe. Organizator informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu wynikający z długotrwałego przebywania uczestnika imprezy w strefie działania aparatury nagłośnieniowej dużej mocy oraz w zasięgu zainstalowanych w obiekcie świateł stroboskopowych lub laserowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

 

 1. SPRZEDAŻ BILETÓW
 2. Bilety na imprezy sprzedawane są przez wskazane na stronie internetowej Organizatora bileterie lub w punkcie sprzedaży w recepcji Małej Warszawy przy ul. Otwockiej 14 w Warszawie.
 3. Osoba dokonująca zakupu Biletu może zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że liczba biletów dostępnych w kasach Imprezy jest ograniczona.
 5. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.
 6. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, bez uprzedniej wyraźnej zgody Organizatora.

 

 1. ZWROTY i REKLAMACJE
 2. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny bilet. Organizator będzie zobowiązany do przyjęcia zwrotu biletu jedynie w przypadku odwołania lub zmiany daty Imprezy.
 3. W przypadku zakupu bilety za pośrednictwem bileterii, procedura realizacji zwrotu wynikać będzie z regulaminu danej bileterii.
 4. W przypadku zakupu biletu u Organizatora, zwroty biletów na daną Imprezę będą realizowane zgodnie z informacja umieszczoną na stronie www Organizatora.
 5. Uczestnicy Imprezy, najpóźniej w terminie 14 dni od jej daty mają prawo do złożenia reklamacji w związku z uczestnictwem w Imprezie, działaniem Organizatora lub służb porządkowych.
 6. Reklamacja winna zawierać dokładny opis zdarzenia, dane kontaktowe składającego skargę oraz świadków lub ewentualnych osób poszkodowanych.
 7. Wskazanym jest składanie reklamacji możliwie niezwłocznie po Imprezie.
 8. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni roboczych.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy ogó
 2. Wszelkie prawa do nazwy i logo „Mała Warszawa” zastrzeżone są na rzecz spółki Mała Warszawa Sp. z o.o.
 3. Status sponsora oraz patrona medialnego Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.malawarszawa.pl, na terenie obiektu Mała Warszawa oraz na stronach bileterii sprzedających bilety na Imprezy w Małej Warszawie.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

 

 

Zarząd Mała Warszawa Sp. z o.o.

Close Menu